Gå till innehåll

Migrationspolitikens dilemman

Nyligen publicerade jag min syn när det gäller migrationspolitiken. Jag har medvetet valt fokus på de brister som finns.

Jag ska försöka utveckla denna. Naturligtvis är det positivt att man nu börjar jobba i frågan, b la genom en ny lagstiftning som börjar gälla i sommar som omfattar de ensamkommande barn och ungdomar genom en utdragen asylprocess ska få en chans till uppehållstillstånd. Arbete som välkomnas,men långt ifrån tillräckligt.

Jag har tidigare pekat på de rättsosäkra åldersbedömningar. Jag är medveten om att expertisen är delad, men jag ändock göra ett försök att teckna de problem som finns.

Den skönsmässiga åldersuppskrivningen av ensamkommande barn måste förkastas. Under 18 år får 88 % av afghanska ungdomar uppehållstillstånd, efter fyllda 18 eller uppskrivna till 18 räddas endast 5 %! Det är uppenbart att människovärdet är på undantag.
Enligt Migrationsverkets skall den enskilde ”bevisa sin ålder". Majoriteten av asylsökande från Afghanistan saknar id-handlingar som godkänns av Migrationsverket. Utan id-handling får vederbörande det svårt i asylprocessen. Migrationsverket efterfrågar som rutin tazkira (enklare form av afghansk id-handling), sjukvårdskort eller skolbetyg men när dessa presenterats har de inget värde för Migrationsverket.

Intyg från läkare som visar på längdtillväxt under åren i Sverige, intyg ifrån erfarna lärare, kuratorer och psykologer som uttalar sig om den unges mognad bedöms inte ha ”bevisvärde”.

Den ’nya’ metoden om åldersbedömningar togs i bruk utan att beakta kritik i remissomgångarna. Fortfarande saknas perspektivet om etnicitet. När det gäller tänder skiljer det upp till 4 år i utveckling mellan olika undersökta grupper och det finns inga referensmaterial på de etniska grupper som söker asyl i Sverige. Undersökning av knäleder har tagits i bruk med mycket knapphändigt vetenskapligt underlag – endast 13 fall! Två metoder skulle användas för att göra bedömningen säkrare men nu krävs att bägge skall visa på omogenhet för att vederbörande skall bedömas vara barn – det blev säkrare för vem?

Migrationsverkets bedömer (SR 31/2017) att säkerhetsläget i Afghanistan har förvärrats och man befarar fortsatt eskalering av läget. Det är ofattbart att Migrationsverket inte drar konsekvenser av sina egna analyser! Röda Korset har gjort det och drar av säkerhetsskäl tillbaka sin personal.

Enligt det avtal som slutits mellan Sverige och Afghanistan ska Afghanistan skydda mot ”trakasserier, hot och förföljelser och diskriminering”. Under de senaste månaderna har flyktingministrarna i Afghanistan vid tre tillfällen gått ut och vädjat om stopp av utvisningar då landet inte klarar av mottagandet. Sverige väljer att blunda och ingen uppföljning om hur det går för återvändarna har gjorts. Det har däremot nyhetssajten www.blankspot.se gjort och den visar en omöjlig försörjning samt upprepade incidenser med hot, våld och även dödsfall.

Vid tvångsdeportering brukas psykisk tortyr. Utredningarna är så dåligt underbyggda att inhibition sker sista timmarna till minuterna innan ombordstigning på planet för c:a hälften av de som skall deporteras.

Det är katastrofalt att unga afghaner i Sverige skall behöva visa sitt betyg av svensk migrationspolitisk genom självmord och självmordsförsök - jag vädjar nu till regeringen och Sveriges riksdag att ta hänsyn till dessa aspekter och ger amnesti.