Gå till innehåll

Foto:Pixabay

Företrädare för Sverigedemokraterna i Jönköpings kommun menar att bostadsbristen för studenter enkelt kan lösas genom att begränsa antalet lägenheter för nyananlända. En argumentation jag har väldigt svårt för.

Istället för att begränsa lägnhetsbeståndet ska vi fortsätta att söka integrering på bostadsmarknaden och utveckla byggandet i Jönköpings kommun istället för att begränsa som SD vill.

Jag utvecklar vår syn bostadspolitik i kommunen här. Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid karaktärisera av ett underskott. Inte bara i storstäderna, utan även i orter som Jönköping.

Att den svenska bostadfsmarknaden ser ut som den gör beror på flera samverkande faktorer. Det massiva regelverk som finns gör givetvis sitt för att hindra framväxten av nya bostäder, och då framförallt lägenheter med lägre standard (mindre storlek och färre tillbehör) och därmed lägre pris.

Därtill finns en hyresreglering som gör att de bostäder som finns inte nyttjas på ett optimalt sätt.
Långa köer får människor att hamstra lägenheter och bostäder står oanvända. För
den som kommer som nyanländ och inte har möjlighet att köpa sitt boende är detta två faktorer som är avgörande för möjligheten att få en lägenhet.

Segregation är ofta inte ett val, utan snarare något som händer när ett system sorterar människor efter variabler som hänger samman med deras demografi. När
det kommer till bostadssegregation handlar detta ofta om härkomst. Alla behöver
någonstansatt bo och i en stad där bostadskön för en lägenhet i centrum kan
överstiga ett decennium, som exempelvis Stockholm, är det inte konstigt att de
som flyttat till Sverige och därmed inte hunnit köa länge nog också förpassas till
ett förortsområde med kortare kö. Cecilia Brogren och Hanna Fridell har visat att
segregationen i Stockholm är mindre i bostadsrättsområden än i hyresrättsområden.

Jag kommer utveckla mitt resonemang i några blogginlägg men stannar här.

Foto: Pixabay

” Migrationsstriden inom Kristdemokraterna är över”, skriver tidningen Dagen i en artikel. Partiets ledning agerar nu på olika sätt i de förslag som gavs. Det tolkas som att partiledningen lyssnat på oss som varit kritiska.

Personligen tror jag att det är sunt att man håller den här sortens av diskussioner. Partiet agerar i rätt riktning, men vi får absolut inte vara nöjda.

Utvecklingsarbete i detta område behövs. Är övertygad om att vi har den överlägset bästa politiken och vi behöver ständigt vässa den.

Debatten är nu centrerad kring tillfälliga uppehållstillstånd. Jag har lovat att jag skulle återkomma i frågan. Det är också viktigt att granska frågan utifrån att det nu skett en omsvängning till en mer restriktiv flyktingpolitik. Det är en svängning i retoriken jag känner mig väldigt främmande för. Det har en mängd sakfel och argumentationsfel börjat florerar och dessvärre fått konsekvenser för den viktiga asylrätten. Huruvida man kommer fortsätta på den linjen håller jag öppet men en inte alltför vågad gissning är att retoriken kommer fortsätta. Det är tragiskt att se hur polariserad debatt i dessa frågor. Det handlar om att sätta människovärdet i främsta rummet. Alla som kallar sig Demokrater torde stämma in i detta. Det är rent av så att demokratins yttersta kärna utgår ifrån denna.

Det handlar om att verka för en human och rättssäker migrationspolitik. Dessa grundläggande värden hämtar vi den kristna tradition och västerländska humanism som format vårt samhälle. Jag anser att alla som tar sig över gränser har rätt till en rättssäker asylprocess.

Jag har inte utrymme att diskutera alla förslag i detalj, men ska ändock göra ett försök.

För det första kan vi konstatera att de förslag som lagts under integrationsflagg i själva verket handlar om att minska flyktingströmmarna och riskerar samtidigt att försämra integrationen. Detta är tydligt när vi ser på förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd.

Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till en försämring av integrationen. Samtidigt som den hotar vår öppenhet genom att begränsa vilka som får komma hit, och bör ses som en migrationspolitisk reform. Det går åtminstone att identifiera tre problematiska områden:

Det andra konstaterar jag att det försämrar det arbetsmarknadsanknytningen. Det finns väldigt lite som talar för liten vilja att arbeta skulle vara ett stort integrationspolitiskt problem. Snarare handlar det om att trösklarna till arbetsmarknaden för höga. Beroende på om invandringen är tillfällig eller permanent kommer en person ha olika incitament för att lära sig språk, utbilda sig, skaffa ett långsiktigt boende och etablera sig på arbetsmarknaden. Om man inte vet hur länge man får stanna i ett land kan man inte planera långsiktigt. Permanenta uppehållstillstånd höjer avkastningen av investeringar i humankapital och tillåter ett mer effektivt ekonomiskt beteende och bättre etablering på arbetsmarknaden. Detta trots att man i de ursprungliga förslagen lagt in undantag i sina förslag är det fortfarande många som drabbas av detta och inte får återförenas med sina familjer.

För det tredje kostar pengar och administrativa resurser. Tillfälliga uppehållstillstånd  innebär att varje person som kommer till Sverige måste prövas en gång till. De flesta asylsökande i dag kommer från länder med långvariga konflikter. Om de skulle få tillfälliga uppehållstillstånd måste Migrationsverket behöva pröva alla flyktingar igen, för att ändå ge de flesta permanent uppehållstillstånd efter tre år. Dubbelt så dyrt för samma utfall.Det är svårt att se några positiva integrationseffekter av reformen. Ändå har man redan i de ursprungliga förslagen lagt in sådana effekter.  En inte alltför vågad gissning är att partierna, när beslutet togs vägletts av kortsiktiga opinionsvinster snarare än en reell vilja att lösa integrationspolitiken.  Alternativet är att de verkligen vill förbättra integrationen men saknar kunskap eller intresse av att titta närmare på effekterna av sina ursprunglig förslag som är bakgrunden till den lagändring som skett.En bättre väg framåt, är att hur man kan hota människor med utvisning som man gör i den lagstiftning som finns på plats och fokuserar mer på de strukturer som lägger hinder i vägen för jobb, språk och integration.

Då kan vi både upprätthålla vår öppenhet och bättre ta vara på alla människors förmåga, oavsett var i världen de är födda.

Foto: Pixabay

Bostadssituationen är en viktig fråga och diskuteras allt mer flitigt. Jönköping är en växande studentsstad och för det krävs bostäder. Jag ska försöka ge mig i kast att göra en överblick över situationen i detta blogginlägg. Det finns all anledning att forsätta diskussionen. Här tror jag att vi behöver sträva mot så breda lösningar som möjligt. Alltför ofta blir det en fråga om partipolitik istället för att se till att vi löser situationen.

För att ge en överblick i frågan så kan det vara intressant att utgå ifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vi har aktivt arbetetat i frågan, inte minst från stadsbyggnadnämndens sida. Därför har jag använt mig av material till detta blogginlägg från vårt remissvar till kommunfullmäktige i frågan.

Vi ser idag en utveckling i Jönköpings kommun där vi bygger för lite. Mot bakgrund av att Jönköpings kommun är länets största kommun med 1/3-del av länets invånare är det viktigt att vi tar ledartröjan och öka resurserna för bostadsbyggandet.

Bra boende för studenter i Jönköping är viktigt för att Jönköping framöver ska vara en attraktiv studieort och för att Jönköping University ska växa kunna växa. Under senare år har tillskottet av lägenheter mycket låg trots att efterfrågan från Jönköping University och Högskoleservice är mycket hög.

Jönköping University har som mål att växa de kommande åren. För att lyckas och stärka sin attraktivitet måste kommunen aktivt verka för ett ökat studentbostadsbyggande. I skrivande stund är nästan var tionde studentbostad av tillfällig karaktär (219 lägenheter eller rum av totalt 2593 stycken). De tillfälliga boendena bör ersättas av permanenta lösningar samtidigt som beståndet utökas.

När fler studentboende skapas frigörs också andra lägenheter för exempelvis ej studerade ungdomar och andra grupper som är i behov av små lägenheter.
Det är också av stor vikt att det fortsatta studentbostadsbyggandet sker på ett sådant sätt att det stärker Jönköping Universitys attraktivitet genom att tillskottet sker i nära samverkan med Jönköping University och för att stärka ett levande campus i centrala Jönköping.

Jag kommer att fortsätta blogga om ämnet i ytterligare inlägg framöver.

En viktig utgångspunkt i arbetet med arbetsmarknadspolitik är att varje människa har behov av gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Vi kristdemokrater vill ha ett samhälle som tar tillvara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga. Alla kan inte jobba 100% av heltid, men alla ska ha möjligheter att arbeta 100 % efter sin förmåga. Det finns ett par förslag som jag kommer att ägna några rader åt i några blogginlägg.

Det första som behöver göras är att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. Idag ser vi en utveckling där arbetsmarknaden alltmer är uppdelad. Samtidigt som hundratusentals lämnat utanförskap har stora grupper svårt att få jobb. Människor har i grunden ett eget ansvar att bli anställningsbara och att söka arbete, men arbetsförmedlare har ett viktigt jobb att stötta, matcha och samordna för arbetssökande med arbetstagare runt om i landet. Behovet av Arbetsförmedlingen är idag långt större och deras uppdrag än svårare eftersom det finns en bristande matchning mellan företags behov och de arbetssökandes utbildning och bristande matchning mellan många företags behov och de arbetssökandes utbildning och kompetens. Antalet förmedlade jobb via arbetsförmedlingen är lågt – ett per månad och arbetsförmedlare enligt en uppskattning från Riksrevisionen. Dessutom är det svenska systemet kostsamt. Jämfört med Australien lägger Sverige 150 % mer i utgifter enligt en utvärdering av Australienmodellen med privat arbetsförmedling av Fores. Det är dags att gå från ord till handling.

Jag ska i detta inlägg utveckla mina tankar kring att möta islam.

Inledningsvis säga att det är frågan om ett långsiktigt arbete. Imamutbildning är en väldigt klok tanke och det kan i sig leda till integration då dessa utbildningar kommer att ske på de teologiska institutionerna.

Det finns dock några problem som vi inte kan blunda för. Islam (som betyder underkastelse) har svårare att genomföra en ”reformation” då den grundläggande teologin bygger på:

Koranen

Haditerna (berättelser om Mohammeds levnadsexempel)

samt Mohammed som person.

Enligt islam är Koranen är Mohammeds liv ofelbart och dessa kan inte kritiseras. Detta gör att det inte räcker med ett europeiskt/svenskt teologiskt institut utan det behövs en omtolkning av själva grunden för islam.

Min tanke är står fast, vi behöver ett europeiskt institut men det finns en hel del områden som vi kan fortsätta jobba med. Studier är bra, bostad och jobb är nödvändigt, underkastelse under ett gemensamt juridiskt system är ett måste.

Tyvärr har mitt parti utvecklat tankar som ställer till det då man lämnar idén om individuell prövning till förmån för en kollektiv prövning och börjar vi gå in på den vägen har vi snart flyttat in ett klansamhälle till förmån för vår egen lagstiftning.

I kölvattnet av terroristattentatet på Drottninggatan i Stockholm tar sig nu svenska politiker sig för pannan när man talar om islam. Det är visserligen sant att det är svårt att hantera extremismen inom islam, vilket inte är enkelt. Det är ett mödosamt projekt att möta och ge tydliga ställningstaganden från muslimska ledare. Ett bra förslag istället för den polariserade synen man har på islam är det som föreslogs på Dagens debattsida, nämligen att införa legitimation för imamer. Jag tror att det på sikt skulle behövas en samsyn bland muslimska ledare. Det är på det sättet vi ska möta terrorism.

I andra europeiska länder har man länge diskuterat rekryteringen av imamer till moskéerna. Idag hämtas imamer från samhällen långt ifrån vårt och har oftare andra värderingar än vi, det ska vi inte sticka under stolen med.

En lösning som man borde pröva är en europeisk imamutbildning, likt de kristna prästernas prästutbildning. På det sättet möter man den kultur moskéerna är i och i den utbildningen bör lämpligen förhållningssätt till terrorism behandlas.

Jönköpings kommunfullmäktige fattade ett klokt beslut när man tog beslut om att avveckla en helt olönsam produktion  av biogas, och det i en otidsenlig produktionsanläggning, som skapat förluster i 100-miljonersklassen under några år.
Så hanterar man inte skattepengar!

Jag tror man gör klokt i att tänka på en bättre biogastillverkning i Jönköpings kommun. På sikt behöver biogasproduktion bli en nationell angelägenhet. Det är inte rimligt att kommunerna ska behöva bära ansvaret själva.

Det finns ett antal producenter i vårt land som tillverkar biogas men i princip går samtliga anläggningar med förlust till följd av, antingen orationell produktion eller felaktig prissättning.

Vi vill verkligen ge möjlighet till att skapa fossilfria bränslen, som långsiktigt är en
nödvändighet för vår miljö. Men detta kan inte vara en lokal fråga utan måste lösas på nationell nivå. Både vad gäller ökad forskning och inte minst en hänsynsfull och klok skattepolitik för drivmedel.

Återigen, klokt av Jönköpings kommun att besluta om avveckling av en olönsam
biogasproduktion. Och så snart det finns ekonomiskt hållbara lösningar på att starta med ny förfinad teknik i kombination med en nationell skattestrategi så bör vi snarast möjligt vara med på tåget!

 

Jag har fått anledning att återkomma med kommunens demokratiroll. Jag tror att en kommun mår bra av den sortens diskussioner. Vi behöver ständigt utveckla dialogen med medborgare och här kommer kommunperspektivet fram utmärkt.

Jag skulle vilja lyft upp ett par funderingar när det gäller kommunpolitikens roll och hur man kan arbeta med demokrati.Ett ideal som är bärande i detta är en demokrati där varje medborgare ges möjlighet till inflytande, och delaktighet, och delaktighet, inte bara vid allmänna val utan kontinuerligt. Det krävs att arbetsformerna i det representativa politiska systemet och partierna utvecklas  så att det aktiva deltagandet uppmuntras, den offentliga förvaltningen och partiernas deltagande uppmuntras och verkligt inflytande uppnås.En fungerande demokrati hittar aktiva kommunikationsvägar och i detta arbete behöver uppmuntras. Visst är det bra med effektiviseringar i ärendehanteringen i kommunen, men vi behöver komma närmare medborgarna och föra en så aktiv dialog som möjligt.

En viktig princip som vi kristdemokrater kallar för subsidiaritetsprincipen, som innebär rätt makt på rätt plats. Detta innebär att en gemenskap själv klarar av att hantera skall den också själv ansvara och besluta om. De större gemenskaperna skall stödja de de små de små gemenskaperna och bevara denna kompetens.  De uppgifter som gemenskaperna inte klarar av skall de större gemenskaperna ta ansvar för.

Förslag som stärker medborgarinflytandet bör utvecklas på detta sätt i kommunen. Tankar om hur detta skulle kunna stärkas skall vara en samtalspartner mellan exempelvis kommun och allmänheten. Detta som ett led i arbetet för att få gehör för sina åsikter.

I exempelvis Helsingborgs kommun försöker man titta på olika varianter av förslagsmöjligheter, som innehåller flera delar. Där det har funnits motstånd av förslaget, framför allt ifrån Moderaternas sida, eftersom det blir ytterligare ett sätt att trycka in förslag till politiken. Det är nämligen så att de kommuner, som har medborgarförslag, "drabbas av"engagerade medborgare, som driver små enkla frågor. Det finns därför ett behov att paketera det i "demokratiförslag" är därför inte helt fel.

En viktig del är kontaktinformation till webben partier. På stadens/kommunens hemsida; det ska finnas kontaktuppgifter till de partier som sitter i kommunfullmäktige. Invånarna ska lättare få en kanal till partierna; det ska finnas kontaktuppgifter.Jönköpings kommun har redan idag det systemet men det skadar inte att stärka det arbetet.

En annan viktig del är att justera antalet valkretsar till en för att bättre kunna erbjuda en möjlighet att kunna göra sin röst hörd. Ändringar i vallagen gör att det oavsett kommer ske förändringar. I Jönköpings gick en parlamentarisk grupp ut med detta för några år sedan.

Sammanträdena med kommunfullmäktige sänds i dag via lokal-tv här i Jönköping. Man bör kunna utvärdera för att finna fler kanaler för att visa detta, exempelvis via Facebook. Detta används i Helsingborgs kommun, att pröva det i Jönköpings kommun vore utmärkt.

En annan intressant tanke är att  alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige ska också ha insynsplats i samtliga nämnder och styrelser där det är möjligt. Sedan 2016 gäller detta även kommunstyrelsen, även det i exemplet Helsingborg.

Invånare i staden ska ges möjlighet att via webben kunna lägga förslag till politiken. En moderatorsfunktion styr så att förslagen är just förslag och inte föremål för synpunktshantering. Mot bakgrund härav välkomnar jag det arbete kommunstyrelsen nu inlett i Jönköping med förslaget om E-petitioner.

Olika andra råd är välkomna ur demokratisk synvinkel. Dessa råd fyller en viktig rådgivande roll. Vi föreslår ett femte rådgivande kommunalt råd: Landsbygdsrådet, som huvudsakligen ska bestå av de olika byalag (eller liknande) som finns i vår kommun.

Jag återigen fått anledning att blogga om integrationspolitiken. I ett ledarstick i min lokaltidning Jönköpings Posten att där Länstidningen Södertälje hävdar man att
" integrationen misslyckats både socialt och ekonomiskt och att svenska folket tydligt är missnöjda med detta."

Jag tror det i detta sammanhang är viktigt att vara självkritisk. De politiska partierna har uppenbarligen misslyckats i detta arbete.Istället för att se till möjligheterna med integration och den vinst det generar. Det är tragiskt att se den utveckling som nu sker.Påståenden färgat av protektionism och nationsvurmande har varit vägledande för den lagändring där man ersatt permanenta uppehållstillstånd (PUT) med tillfälliga uppehållstillstånd (TUT). Ifrån såväl vänster-partier som borgerliga debattörer hävdar man "nu orkar vi inte mer". Låt mig ta ett par exempel på den omsvängning av migrations- och integrationspolitik som nu skett och som låg till grund för en lagändring.

I samband med moderaternas utspel i frågan pekade migrationsforskaren Martin
Klinthäll på att det finns studier som visar på att studier som visar att människor som flytt hit, antingen av fri vilja eller för att det är osäkert om man tillåts stanna, inte integreras lika snabbt för de som vet att de kommer stanna länge(.SvD 3 oktober 2015).

Han avslutar med budskapet om du skaffar jobb så får du stanna verkar bygga på resonemanget att den som får permanent uppehållstillstånd  inte kommer att försöka skaffa jobb. Och forskningen går i motsatt riktning. Faktorer som att skaffa utbildning eller bostad. Allt sådant påverkas negativt om man har en kort planeringshorisont om man får stanna eller inte. Det finns ytterligare forskning som man skulle kunna referera till sammanhanget. Jag återkommer i några blogginlägg om tankar angående detta.

 

 

Foto: Wikipedia

Idag rapporterade min lokaltidning, Jönköpings Posten att mellan 200 och 400 bostäder planeras på Herrgårdsfältet i Tenhult. Tanken är att det ska vara blandad bebyggelse med hyresrätter och bostadsrätter. Samtidigt kan jag förstå att kommundelsrådet reagerar för byggnationen b la buller. Det påverkar alltid andra boende runt men fördelarna väger ihop nackdelarna. Arbetet med detaljplanen ska påbörjas. Satsningen kan ändå vara bra för att möjliggöra bostäder i kommunen som Jönköpings kommun såväl behöver.