Gå till innehåll

Foto:Pixabay

Företrädare för Sverigedemokraterna i Jönköpings kommun menar att bostadsbristen för studenter enkelt kan lösas genom att begränsa antalet lägenheter för nyananlända. En argumentation jag har väldigt svårt för.

Istället för att begränsa lägnhetsbeståndet ska vi fortsätta att söka integrering på bostadsmarknaden och utveckla byggandet i Jönköpings kommun istället för att begränsa som SD vill.

Jag utvecklar vår syn bostadspolitik i kommunen här. Den svenska bostadsmarknaden har under lång tid karaktärisera av ett underskott. Inte bara i storstäderna, utan även i orter som Jönköping.

Att den svenska bostadfsmarknaden ser ut som den gör beror på flera samverkande faktorer. Det massiva regelverk som finns gör givetvis sitt för att hindra framväxten av nya bostäder, och då framförallt lägenheter med lägre standard (mindre storlek och färre tillbehör) och därmed lägre pris.

Därtill finns en hyresreglering som gör att de bostäder som finns inte nyttjas på ett optimalt sätt.
Långa köer får människor att hamstra lägenheter och bostäder står oanvända. För
den som kommer som nyanländ och inte har möjlighet att köpa sitt boende är detta två faktorer som är avgörande för möjligheten att få en lägenhet.

Segregation är ofta inte ett val, utan snarare något som händer när ett system sorterar människor efter variabler som hänger samman med deras demografi. När
det kommer till bostadssegregation handlar detta ofta om härkomst. Alla behöver
någonstansatt bo och i en stad där bostadskön för en lägenhet i centrum kan
överstiga ett decennium, som exempelvis Stockholm, är det inte konstigt att de
som flyttat till Sverige och därmed inte hunnit köa länge nog också förpassas till
ett förortsområde med kortare kö. Cecilia Brogren och Hanna Fridell har visat att
segregationen i Stockholm är mindre i bostadsrättsområden än i hyresrättsområden.

Jag kommer utveckla mitt resonemang i några blogginlägg men stannar här.

Foto: Pixabay

” Migrationsstriden inom Kristdemokraterna är över”, skriver tidningen Dagen i en artikel. Partiets ledning agerar nu på olika sätt i de förslag som gavs. Det tolkas som att partiledningen lyssnat på oss som varit kritiska.

Personligen tror jag att det är sunt att man håller den här sortens av diskussioner. Partiet agerar i rätt riktning, men vi får absolut inte vara nöjda.

Utvecklingsarbete i detta område behövs. Är övertygad om att vi har den överlägset bästa politiken och vi behöver ständigt vässa den.

Debatten är nu centrerad kring tillfälliga uppehållstillstånd. Jag har lovat att jag skulle återkomma i frågan. Det är också viktigt att granska frågan utifrån att det nu skett en omsvängning till en mer restriktiv flyktingpolitik. Det är en svängning i retoriken jag känner mig väldigt främmande för. Det har en mängd sakfel och argumentationsfel börjat florerar och dessvärre fått konsekvenser för den viktiga asylrätten. Huruvida man kommer fortsätta på den linjen håller jag öppet men en inte alltför vågad gissning är att retoriken kommer fortsätta. Det är tragiskt att se hur polariserad debatt i dessa frågor. Det handlar om att sätta människovärdet i främsta rummet. Alla som kallar sig Demokrater torde stämma in i detta. Det är rent av så att demokratins yttersta kärna utgår ifrån denna.

Det handlar om att verka för en human och rättssäker migrationspolitik. Dessa grundläggande värden hämtar vi den kristna tradition och västerländska humanism som format vårt samhälle. Jag anser att alla som tar sig över gränser har rätt till en rättssäker asylprocess.

Jag har inte utrymme att diskutera alla förslag i detalj, men ska ändock göra ett försök.

För det första kan vi konstatera att de förslag som lagts under integrationsflagg i själva verket handlar om att minska flyktingströmmarna och riskerar samtidigt att försämra integrationen. Detta är tydligt när vi ser på förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd.

Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att leda till en försämring av integrationen. Samtidigt som den hotar vår öppenhet genom att begränsa vilka som får komma hit, och bör ses som en migrationspolitisk reform. Det går åtminstone att identifiera tre problematiska områden:

Det andra konstaterar jag att det försämrar det arbetsmarknadsanknytningen. Det finns väldigt lite som talar för liten vilja att arbeta skulle vara ett stort integrationspolitiskt problem. Snarare handlar det om att trösklarna till arbetsmarknaden för höga. Beroende på om invandringen är tillfällig eller permanent kommer en person ha olika incitament för att lära sig språk, utbilda sig, skaffa ett långsiktigt boende och etablera sig på arbetsmarknaden. Om man inte vet hur länge man får stanna i ett land kan man inte planera långsiktigt. Permanenta uppehållstillstånd höjer avkastningen av investeringar i humankapital och tillåter ett mer effektivt ekonomiskt beteende och bättre etablering på arbetsmarknaden. Detta trots att man i de ursprungliga förslagen lagt in undantag i sina förslag är det fortfarande många som drabbas av detta och inte får återförenas med sina familjer.

För det tredje kostar pengar och administrativa resurser. Tillfälliga uppehållstillstånd  innebär att varje person som kommer till Sverige måste prövas en gång till. De flesta asylsökande i dag kommer från länder med långvariga konflikter. Om de skulle få tillfälliga uppehållstillstånd måste Migrationsverket behöva pröva alla flyktingar igen, för att ändå ge de flesta permanent uppehållstillstånd efter tre år. Dubbelt så dyrt för samma utfall.Det är svårt att se några positiva integrationseffekter av reformen. Ändå har man redan i de ursprungliga förslagen lagt in sådana effekter.  En inte alltför vågad gissning är att partierna, när beslutet togs vägletts av kortsiktiga opinionsvinster snarare än en reell vilja att lösa integrationspolitiken.  Alternativet är att de verkligen vill förbättra integrationen men saknar kunskap eller intresse av att titta närmare på effekterna av sina ursprunglig förslag som är bakgrunden till den lagändring som skett.En bättre väg framåt, är att hur man kan hota människor med utvisning som man gör i den lagstiftning som finns på plats och fokuserar mer på de strukturer som lägger hinder i vägen för jobb, språk och integration.

Då kan vi både upprätthålla vår öppenhet och bättre ta vara på alla människors förmåga, oavsett var i världen de är födda.

Foto: Pixabay

Bostadssituationen är en viktig fråga och diskuteras allt mer flitigt. Jönköping är en växande studentsstad och för det krävs bostäder. Jag ska försöka ge mig i kast att göra en överblick över situationen i detta blogginlägg. Det finns all anledning att forsätta diskussionen. Här tror jag att vi behöver sträva mot så breda lösningar som möjligt. Alltför ofta blir det en fråga om partipolitik istället för att se till att vi löser situationen.

För att ge en överblick i frågan så kan det vara intressant att utgå ifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vi har aktivt arbetetat i frågan, inte minst från stadsbyggnadnämndens sida. Därför har jag använt mig av material till detta blogginlägg från vårt remissvar till kommunfullmäktige i frågan.

Vi ser idag en utveckling i Jönköpings kommun där vi bygger för lite. Mot bakgrund av att Jönköpings kommun är länets största kommun med 1/3-del av länets invånare är det viktigt att vi tar ledartröjan och öka resurserna för bostadsbyggandet.

Bra boende för studenter i Jönköping är viktigt för att Jönköping framöver ska vara en attraktiv studieort och för att Jönköping University ska växa kunna växa. Under senare år har tillskottet av lägenheter mycket låg trots att efterfrågan från Jönköping University och Högskoleservice är mycket hög.

Jönköping University har som mål att växa de kommande åren. För att lyckas och stärka sin attraktivitet måste kommunen aktivt verka för ett ökat studentbostadsbyggande. I skrivande stund är nästan var tionde studentbostad av tillfällig karaktär (219 lägenheter eller rum av totalt 2593 stycken). De tillfälliga boendena bör ersättas av permanenta lösningar samtidigt som beståndet utökas.

När fler studentboende skapas frigörs också andra lägenheter för exempelvis ej studerade ungdomar och andra grupper som är i behov av små lägenheter.
Det är också av stor vikt att det fortsatta studentbostadsbyggandet sker på ett sådant sätt att det stärker Jönköping Universitys attraktivitet genom att tillskottet sker i nära samverkan med Jönköping University och för att stärka ett levande campus i centrala Jönköping.

Jag kommer att fortsätta blogga om ämnet i ytterligare inlägg framöver.