Gå till innehåll

Jag har fått anledning att återkomma med kommunens demokratiroll. Jag tror att en kommun mår bra av den sortens diskussioner. Vi behöver ständigt utveckla dialogen med medborgare och här kommer kommunperspektivet fram utmärkt.

Jag skulle vilja lyft upp ett par funderingar när det gäller kommunpolitikens roll och hur man kan arbeta med demokrati.Ett ideal som är bärande i detta är en demokrati där varje medborgare ges möjlighet till inflytande, och delaktighet, och delaktighet, inte bara vid allmänna val utan kontinuerligt. Det krävs att arbetsformerna i det representativa politiska systemet och partierna utvecklas  så att det aktiva deltagandet uppmuntras, den offentliga förvaltningen och partiernas deltagande uppmuntras och verkligt inflytande uppnås.En fungerande demokrati hittar aktiva kommunikationsvägar och i detta arbete behöver uppmuntras. Visst är det bra med effektiviseringar i ärendehanteringen i kommunen, men vi behöver komma närmare medborgarna och föra en så aktiv dialog som möjligt.

En viktig princip som vi kristdemokrater kallar för subsidiaritetsprincipen, som innebär rätt makt på rätt plats. Detta innebär att en gemenskap själv klarar av att hantera skall den också själv ansvara och besluta om. De större gemenskaperna skall stödja de de små de små gemenskaperna och bevara denna kompetens.  De uppgifter som gemenskaperna inte klarar av skall de större gemenskaperna ta ansvar för.

Förslag som stärker medborgarinflytandet bör utvecklas på detta sätt i kommunen. Tankar om hur detta skulle kunna stärkas skall vara en samtalspartner mellan exempelvis kommun och allmänheten. Detta som ett led i arbetet för att få gehör för sina åsikter.

I exempelvis Helsingborgs kommun försöker man titta på olika varianter av förslagsmöjligheter, som innehåller flera delar. Där det har funnits motstånd av förslaget, framför allt ifrån Moderaternas sida, eftersom det blir ytterligare ett sätt att trycka in förslag till politiken. Det är nämligen så att de kommuner, som har medborgarförslag, "drabbas av"engagerade medborgare, som driver små enkla frågor. Det finns därför ett behov att paketera det i "demokratiförslag" är därför inte helt fel.

En viktig del är kontaktinformation till webben partier. På stadens/kommunens hemsida; det ska finnas kontaktuppgifter till de partier som sitter i kommunfullmäktige. Invånarna ska lättare få en kanal till partierna; det ska finnas kontaktuppgifter.Jönköpings kommun har redan idag det systemet men det skadar inte att stärka det arbetet.

En annan viktig del är att justera antalet valkretsar till en för att bättre kunna erbjuda en möjlighet att kunna göra sin röst hörd. Ändringar i vallagen gör att det oavsett kommer ske förändringar. I Jönköpings gick en parlamentarisk grupp ut med detta för några år sedan.

Sammanträdena med kommunfullmäktige sänds i dag via lokal-tv här i Jönköping. Man bör kunna utvärdera för att finna fler kanaler för att visa detta, exempelvis via Facebook. Detta används i Helsingborgs kommun, att pröva det i Jönköpings kommun vore utmärkt.

En annan intressant tanke är att  alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige ska också ha insynsplats i samtliga nämnder och styrelser där det är möjligt. Sedan 2016 gäller detta även kommunstyrelsen, även det i exemplet Helsingborg.

Invånare i staden ska ges möjlighet att via webben kunna lägga förslag till politiken. En moderatorsfunktion styr så att förslagen är just förslag och inte föremål för synpunktshantering. Mot bakgrund härav välkomnar jag det arbete kommunstyrelsen nu inlett i Jönköping med förslaget om E-petitioner.

Olika andra råd är välkomna ur demokratisk synvinkel. Dessa råd fyller en viktig rådgivande roll. Vi föreslår ett femte rådgivande kommunalt råd: Landsbygdsrådet, som huvudsakligen ska bestå av de olika byalag (eller liknande) som finns i vår kommun.